CPR: Ny EU standard for kabler i bygninger

Med virkning pr. 1. Juli 2017 bliver der stillet krav til brandklassificering af kabler som anvendes til den faste installation i bygninger. De nye krav har baggrund i den fælles europæiske byggevareforordning, som oftest omtales som CPR ”Construction Products Regulation”. EU har via Regulativet, som har til formål at harmoniserer komponenter til byg-ninger, i de senere år fastsat krav og retningslinjer til CE mærkede komponenter til byggeri.

Datakabler og kommunikationskabler, baseret på kobber eller glasfiber, hører nu også under denne gruppe, som er omfattet af regulativets krav til kablers reaktion ved brand. Disse krav beskrives i standarden EN50575. Her stilles der krav til produktets brandspredning, røgudvikling og syredannelse. Standarden opdeler kablerne i 7 forskellige klasser: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca og Fca. Dertil er det muligt under klasse B2ca, Cca, og Dca at differentiere på krav til røg, syre og flammeudvikling i flere underklasser.

Brandklasse

Brandklasse Røg udvikling Halogen Udvikling Flamme Udvikling Brandkrav i bygning
Aca       Særlige høje krav
B1ca       Særlige høje krav
B2ca S1 A1 D1 Særlige høje krav
Cca S1 A1 D1 Meget høje krav
Dca S2 A1 D2 Høje krav
Eca       Moderate krav
Fca       Ingen krav

Hvad betyder det for leverandør og producent:

  • Pr. 1/7-2017 må man ikke importerer eller producere i EU, kabler som ikke er CE mærket og testet af 3. parts institut i henhold til EN50575.
  • Leverandør/producent skal stille med en overensstemmelseserklæring for brandklasse iht. EN50575.

  • Kabler som er leveret og produceret før d. 1/7-2017, må dog fortsat gerne sælges i markedet.

Hvad betyder det for installatøren:

  • Kabler som ikke er CE mærket og godkendt iht. Den nye standard, må fortsat gerne installeres i bestående bygninger. Bla i forbindelse med renovering. Så kabler på installatørens el. grossistens lagre, må fortsat gerne anvendes.
  • I nye bygninger hvor byggetilladelse er givet efter d. 1/7-2017 og hvor bygningen skal leve op til det nye byg ningsreglement, skal der anvendes CE mærkede kabler og i henhold til den specificerede brandklasse.

  • Vær opmærksom på hvilken brandklasse byggeherre, arkitekt eller rådgiver kræver i den pågældende bygning/ projekt.

Underklasse Røgudvikling. ( s = smoke )
s1 Lav røgproduktion og langsom røgudbredelsey
s1a : Gennemsigtighed > 80%
s1b : Gennemsigtighed >60% - <80%
s2 Gennemsnitlig røgproduktion og udbredelse
s3 Røgproduktion og udbredelse over gennemsnit
Underklasse Halogen udvikling UNE EN-50267-2-3 ( a = Acidity )
a1 < 2.5 μS/mm & PH > 4.3
a2 < 10 μS/mm & PH > 4.3
a3 Kan ikke klassificeres som a1 eller a2
Underklasse Flamme udvikling ( d = droplets/particles )
d1 Ingen udledning af brændende dråber eller partikler
d2 Ingen udledning af brændende dråber eller partikler
som vare længere end 10 sek.
d3 Udledning af brændende dråber eller partikler
som består i længere tid end 10 sek.
Det er frit for hvert land i EU, at foreskrive den brandklasse som menes bedst egnet til bygningen. I Danmark vælger man i bygningsreglementet som standard at foreskrive klasse Eca. Dog kan der være foreskrevet andre klasser i nye projekter, så derfor skal installatøren være særdeles opmærksom på de krav der måtte blive stillet i et givent projekt.

PDF-Download